តើខ្ញុំអាចកុម្ម៉ង់បានដោយរបៀបណា
សូមបំពេញព័ត៌មានដែលចាំបាច់ក្នុងប្រអប់កុម្ម៉ង់ “កុម្ម៉ង់ទំនិញ” ដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំនៃទំព័រ បន្ទាប់មកចុចពាក្យ “កុម្ម៉ង់ទំនិញ” ។ ប្រតិបត្តិករហ៊ាងអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ នឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងបន្ទាប់។

តើខ្ញុំមានជម្រើសទូទាត់ថ្លៃអ្វីខ្លះ? 
លោកអ្នកអាចទូទាត់ថ្លៃនៃការជាវរបស់លោកអ្នកបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដូចជា “Wing, Emoney” រឺ លោកអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ។

តើការដឹកជញ្ជូនត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មាន? 
ការដឹកជញ្ជូនមានច្រើនវិធី និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា។ បើអាចធ្វើបាន បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំ ជ្រើសរើសវិធីដែលអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់លោកអ្នករហ័សបំផុតដូចជា ទៅកាន់ចំណុចគោលដៅនៅក្នុងទីក្រុង ពីទីកន្លែងដែលអាចដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងទទូល ឬបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅលោកអ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

តើការដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃប៉ុន្មាន? 

ចំពោះថ្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនគឺអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងរឺតំបន់និមួយៗ។តែយើងខ្ញុំធានាថានឹងផ្តល់អោយលោកអ្នកនូវតំលៃទាបបំផុត។