យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនផលិតផលសុទ្ធ និងថ្មីពិតៗ។ ផលិតផលទាំងអស់ចេញមកពីរោងចក្រផលិត និងស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ដើម។

ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ និងការអនុញ្ញាតដែលបញ្ជាក់ថាសមស្របសម្រាប់ការប្រើជាសាធារណៈ ផលិតផលទាំងនោះអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនៅលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដែលអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេស។

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការជួសជុលផលិតផលដែលបានជាវ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រជាវ ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយការកុម្ម៉ង់របស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំថា នៅពេលលោកអ្នកទទួលទំនិញ សូមធ្វើការពិនិត្យឲ្យច្បាស់ថាទំនិញដែលលោកអ្នកបានកុម្ម៉ង់មានគ្រប់ចំនួន និងទំនិញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាចបម្រើបានធម្មតា។

ហ៊ាងអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ ធ្វើប្រតិបត្តិការទៅតាមច្បាប់ជាតិ និងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិស្តីពីសិទ្ធិអតិថិជន។

អតិថិជនដែលមិនពេញចិត្តនឹងផលិតផល អាចបដិសេធផលិតផលនេះបាន។