យើងខ្ញុំដឹកជញ្ជូនទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហើយ សេវាកម្ម និងតម្លៃអាស្រ័យទៅតាមទីតាំង។

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនដូចជា៖

សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់យើងខ្ញុំអាចដឹកជញ្ជូនផលិតផលតាមការកុម្ម៉ង់របស់លោកអ្នកទៅកាន់គ្រប់ទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេស។ បន្ថែមលើនេះទៀត យើងខ្ញុំមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកទៀតផង។

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនមធ្យមអាស្រ័យទៅលើចំងាយនៃទិសដៅប្រមាណ 1-2 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

ចំណុចយកទំនិញ

លោកអ្នកអាចកំណត់ទីតាំងសំរាប់ទទួលទំនិញពីភ្នាក់ងាររឺយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់។